Koncepcja pracy przedszkola


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 18 W MYSŁOWICACH
NA LATA 2017 – 2022
Podstawa prawna:

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
• Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292 )
• Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 2017 r., poz.356)
• Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz.1611)
• Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
• Statut Przedszkola Nr 18 w Mysłowicach


Koncepcja pracy przedszkola ukierunkowana jest na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych wychowanków, oczekiwań środowiska lokalnego.
Celem nadrzędnym placówki jest wszechstronny rozwój dziecka oraz wspieranie rodziny w procesie nauczania i wychowania.WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole to nasz wspólny dom.
Miarą jakości usług naszego przedszkola jest stopień zadowolenia dzieci i rodziców!!!
Przedszkole jest placówką,
która w swej ofercie edukacyjnej zapewnia rozwój dziecka w rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli.

Przedszkole jest placówką:
bezpieczną,
która zapewnia możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;
która dba również o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
profesjonalną,
która zaopatruje dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole;
Wykształca w młodym człowieku otwartość na kontakty z innymi ludźmi;
Stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce;
daje możliwość rodzicowi do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola;
posiadającą wartości,
które odwołują się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego.
rozwijają poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
Kształtują umiejętności społeczne w oparciu o wartości etyczne;
Budują system wartości.
respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju,
której celem zrównoważony rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem


* * *
MISJA PRZEDSZKOLA- „ Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał.
Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat,
O człowieka”
Janusz Korczak

W naszym przedszkolu:
• Każde dziecko jest traktowane podmiotowo.
• Realizujemy 2 autorskie programy:
"Rodzice bliżej przedszkola" - Program adaptacyjno - integracyjny

"Gra liter" - wykorzystanie elementów odimiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak
• Włączmy rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola, pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze.
• Organizujemy comiesięczne spotkania z teatrem na terenie przedszkola, wystawiane przez profesjonalnych aktorów oraz spotkania czytelnicze w salach.
• Organizujemy wycieczki, uroczystości i imprezy przedszkolne.
• Prowadzimy działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, które przynoszą zamierzone efekty.
• Nasze przedszkole ma znaczące osiągnięcia: otrzymujemy liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, w tym o zasięgu ogólnopolskim.
• Wychowanek naszego przedszkola posiada wiadomości i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
• Kształtujemy postawy moralne, społeczne.
• Wspieramy uzdolnienia dzieci.
• Wspomagamy dziecko zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
• Diagnozujemy, obserwujemy i analizujemy indywidualny rozwój każdego dziecka aby wspierać go na każdym etapie życia.
• Dziecko w przedszkolu jest aktywne, podejmuje różnorodne aktywności.
• Wprowadzamy dziecko w świat wartości.
• Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali swoje umiejętności, wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
• Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami, współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
• Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju.
• Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
• Bierzemy udział w różnorodnych akcjach charytatywnych i profilaktycznych organizowanych na szczeblu dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.
• Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.

Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym nie tylko nauczanie, wychowanie i bezpieczną opiekę przewidziane przez nową podstawą programową, ale dodatkowo oferuje bezpłatnie zajęcia dodatkowe:

- logopedia;
- Projekt własny - „Zdrowy przedszkolak”
- kółko plastyczno-muzyczne;
- zabawy z masą solną;
- kółko-Jestem Polakiem Europejczykiem
- język angielski dla dzieci


Mamy współpartnerów w procesie edukacji i wychowania:
W realizację naszych działań, wizji i misji placówki zaangażowani są:
• wszyscy pracownicy przedszkola (kadra kierownicza, pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni)
• rodzice i opiekunowie
• instytucje wspierające: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkoła Podstawowa nr15, Szkoła Podstawowa nr 14, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Seniora Zielony Zakątek – Brzezinka, Komenda Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska, Placówka nr 2 CKZiU, MOK, Miejska Biblioteka Publiczna w Mysłowicach, Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, KWK Mysłowice-Wesoła, Bractwo Pielgrzymkowe Związku Górnośląskiego,
Nasze PRZEDSZKOLE jest miejscem gdzie:
DOBRZE SIĘ BAWIMY
ZDOBYWAMY MĄDROŚĆ
ZNAJDUJEMY RADOŚĆ
KWITNIE PRZYJAŹŃ

Efektem wspólnie podejmowanych działań jest
1. utrzymanie dotychczasowej wysokiej jakości pracy przedszkola poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy placówki.
2. Przedszkole, w którym procesy wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji podporządkowane były indywidualnym potrzebom dzieci.
3. Przedszkole, które jest miejscem, gdzie dzieci przychodzą z radością, gdzie czują się ważne i bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania,
4. Dbanie o to, aby rodzice byli zadowoleni z pracy przedszkola, aby ufali wszystkim jego pracownikom, którzy pracują z ich pociechami. Szczególnie cenimy sobie szeroko pojętą współpracę z rodzicami.
5. Przedszkole, które jest miejscem wspólnej zabawy i pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci, jak i dorosłych.
Uwagi o realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola:
• Koncepcja jest otwarta i może być modyfikowana.
• Koncepcję zatwierdza Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców.
• Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.
• Wnioski wynikające z realizacji koncepcji dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej na posiedzeniu kończącym dany rok szkolny.
• Uszczegółowieniem koncepcji pracy przedszkola jest roczny plan pracy przedszkola.
• Koncepcja obowiązuje od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2022 roku.


„Prośba dziecka”, czyli 20 przykazań dla rodziców:
• Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
• Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
• Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
• Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
• Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
• Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
• Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
• Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
• Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
• Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
• Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
• Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
• Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
• Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
• Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
• Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
• Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
• Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
• Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
• Nie bój się miłości. Nigdy.

I najważniejsze na koniec:
„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”
Janusz Korczak
Przedszkolowo.pl logo