Koncepcja pracy przedszkolaKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 18 W MYSŁOWICACH
NA LATA 2012 - 2017
Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz.1324),
2.Statut Przedszkola nr 18 w Mysłowicach uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 27.06.2007 r.


WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesu.

1. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej „inności”.

2. Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno.

3. Przedszkole kształtuje u dzieci poczucie patriotyzmu, szczególnie poprzez zapoznawanie dzieci z elementami tradycji śląskiej.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.


* * *
MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:
•Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

•Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

•Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

•Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

•Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia.

* * *CELE GŁÓWNE

POPRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ NASZE PRZEDSZKOLE MA NA CELU: wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
 kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
 wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 rozwijać umiejętności społeczne warunkujące poprawne relacje z innymi dziećmi i dorosłymi,
 stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 kształtować postawy „zdrowego stylu życia”,
 rozwijać sprawność fizyczną,
 wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 kształtować poczucie przynależności społecznej i narodowej

* * *OBSZARY DZIAŁANIA

1.Dzieci

• indywidualne podejście do każdego dziecka,
• pomoc w adaptacji dziecka do nowych warunków,
• stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod i form pracy z dziećmi,
• organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek,
• kontakt dziecka ze sztuką,
• urozmaicone jadłospisy, zdrowe żywienie,
• pomoc dzieciom z trudnościami.

2.Rodzice

• aktywne włączanie rodziców w działalność przedszkola,
• udział rodziców w imprezach i uroczystościach,
• oferta zajęć dodatkowych,
• pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia działań wychowawczych,
• wspieranie rodziców w przypadku problemów rozwojowych i wychowawczych z dzieckiem ( kontakty ze specjalistami),
• przedszkole otwarte dla rodziców.

3.Nauczyciele:

• samokształcenie,
• dbanie o atmosferę pracy,
• współdziałanie w ramach WDN,
• zdobywanie stopni awansu zawodowego,
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami,
• stosowanie aktywnych form i metod pracy.

4.Współpraca z personelem niepedagogicznym

• udział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku przedszkola,
• motywowanie do oszczędnego gospodarowania mieniem,
• życzliwy stosunek do dzieci,
• pomoc w realizacji treści programowych.

5.Kontakty ze środowiskiem i samorządem lokalnym

• organizacja i udział w imprezach środowiskowych,
• współdziałanie z instytucjami pomagającymi dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi,
• współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzicom w trudnej sytuacji finansowej,
• pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
• zabieganie o wychowanków.

6.Baza przedszkola i finanse

• organizacja imprez,
• remont przedszkola,
• podnoszenia estetyki pomieszczeń,
• wzbogacenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt,
• pozyskiwanie sponsorów,
• systematyczne wzbogacanie bazy pomocy dydaktycznych.


Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2012 r.


Przedszkolowo.pl logo