Wniosek

................................................…
(miejscowość, data)…………………………………………………………………………………….
( administrator danych)

……………………………………………………………………………………
( adres administratora danych)

WNIOSEK


Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) wnoszę o:


sprostowanie i uzupełnienie moich danych osobowych

usunięcie moich danych osobowych

dostęp do moich danych osobowych

ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych

przeniesienia moich danych osobowych

sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych

ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych
Szczegóły żądania ………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..
( czytelny podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
Przedszkolowo.pl logo