Współpraca ze środowiskiemPLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM
Przedszkola Nr 18 w Mysłowicach
Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. Każda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. Jest powodem zapraszania lokalnych mediów (telewizji, prasy), aby możliwa była szersza prezentacja wizerunku i działalności placówki na zewnątrz.
Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.


CELE GŁÓWNE:
1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.
7.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.


Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.
ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI:I. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola, nauczyciela


1. Zebrania grupowe z rodzicami: dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych na nowy rok szkolny, zapoznanie z podstawą programową, zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym, zapoznanie rodziców z charakterystyką rozwojową dziecka, dotyczące diagnozy postępów dzieci (październik - listopad, kwiecień).
2. Prezentacja działań przedszkola na łamach „gazetki przedszkolnej” oraz strony internetowej
3. Prowadzenie „wagoników” oraz „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczane są bieżące informacje dotyczące organizacji pracy grupy.
4. Organizowanie spotkań o charakterze rodzinnym, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca.
5. Zapraszanie rodziców na uroczystości grupowe, związane z podtrzymywaniem różnych tradycji, spotkania świąteczne, biesiady literackie, konkursy plastyczne.
6. Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”- umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy. Wspólne wykonanie prac z rodzicami.
7. Systematyczne prowadzenie wystaw grupowej działalności twórczości dziecięcej.


II. Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców; integrowanie oddziaływań

1. Organizacja „kontaktów indywidualnych” z rodzicami, w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności. Określanie kierunków współpracy w zakresie wspomagania dziecka, rodziców.
2. Organizowanie spotkań ze specjalistami: pedagogiem, psychologiem.
3. Udostępnianie literatury fachowej znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.


III. Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy, przedszkola:

1. do pomocy przy organizacji uroczystości grupowych oraz przedszkolnych;
2. do współorganizacji przedsięwzięć przedszkolnych, tj. kiermasze świąteczne, festyny, akcje charytatywne, ekologiczne;
3. do pomocy przy organizacji wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wycieczek;
4. do udziału w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
5. Sponsoring na rzecz grupy, przedszkola;

Organizacja akcji charytatywnych na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt, Hospicjum „Cordis”, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zbieranie znaczków, nakrętek, kasztanów itp.;


ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI:I. Wprowadzenie dzieci w problematykę szkolną:

1. Zapoznanie dzieci przedszkolnych ze szkołą (sale lekcyjne, świetlica, sala gimnastyczna);
2. Rozmowa z nauczycielami – uzyskanie informacji o losach absolwentów;

II. Współdziałanie nauczycieli przedszkola i szkoły

1. Nawiązanie kontaktów z nauczycielami klasy I, ustalenie terminów wzajemnych kontaktów;

III. Losy absolwentów

1. Zebranie informacji o losach absolwentów;

IV. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

1. Udział uczniów Szkoły w uroczystościach przedszkolnych, koncerty, przedstawieniach;

V. Miejska Biblioteka Publiczna:

1. Udział dzieci i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez Bibliotekę;
2. Udział przedszkolaków w zajęciach bibliotecznych;
3. Włączenie znanych ludzi do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, spotkania z ciekawymi ludźmi;
4. Wystawa prac plastycznych dzieci w holu biblioteki;
5. Korzystanie z księgozbioru bibliotecznego;

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI:I. Władze lokalne:

1. Zapoznanie dzieci z pracą urzędu;
2. Złożenie okolicznościowych życzeń pracowników z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy;
3. Nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z okazji: uroczystości przedszkolnych; dofinansowanie do projektów edukacyjnych;
4. Promocja przedszkola na stronach internetowych miasta;

II. Policja:

1. Zapraszanie policjantów do przedszkola –zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;
2. Pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania w ruchu drogowym, nauka prawidłowego przechodzenia przez ulicę;

III. Straż Pożarna:

1. Wycieczka do Muzeum Straży Pożarnej,
2. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i pracowników placówki;
3. Udział dzieci i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych
4. Spotkania ze strażakami na terenie przedszkola lub jednostki;
5. Prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym;

IV. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna:

1. Pomoc dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni);
2. Udział w kampaniach profilaktycznych;
3. Prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki;

V. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Finansowanie posiłków dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
2. Udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
3. Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy;

VI. Ośrodek Zdrowia:

1. Wycieczka do gabinetu lekarskiego oraz poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia;
2. Prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej;

VII. Miejski Ośrodek Kultury:

1. Udział dzieci w uroczystościach lokalnych organizowanych MOK;
2. Udział wychowanków w konkursach plastycznych eksponowanie ich wytworów na terenie MOK;
3. Współpraca przy organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola (Pani Bajka);

VIII. Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe:

1. Wycieczki do zakładów pracy;
2. Odwiedzanie miejsc pracy rodziców;
3. Zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody;
4. Spotkanie z twórcami sztuki;

IX. Parafia:

1. Udział dzieci w uroczystościach kościelnych;
2. Pomoc przy wystroju kościoła;

X. Stowarzyszenia:

1. Udział czynny dzieci w akcjach organizowanych przez poszczególne fundacje (Silesia, Ogródków Działkowych, Rodzina Kolpinga, itp.;)
Rada Osiedla:
1. Pomoc finansowa na rzecz przedszkola;
2. Udział w uroczystościach organizowanych przez Radę Osiedla;

XI. KWK „Mysłowice-Wesoła”:

1. Udział dzieci w uroczystościach z okazji „Dnia Górnika”;
2. Spotkania z górnikami na terenie przedszkola;

XII. Artyści:

1. Zaproszenie do przedszkola artystów z przedstawieniem teatralnym;
2. Udział dzieci podczas występów iluzjonistów;
3. Włączanie się dzieci do zabawy z agencją muzyczną;

XIII. Nadleśnictwo:

1. Udział Leśnika w zajęciach przedszkolnych oraz jako juror konkursach organizowanych przez nauczycieli przedszkola;
2. Wycieczki do Nadleśnictwa;

XIV. Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

- wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci;
- wycieczki edukacyjne;
- udział w programach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, ,, Segregujemy śmieci”, „Miting ekologiczny”- współpraca z doradcą metodycznym;


PRZEWIDYWANE EFEKTY:

1. Pozyskanie funduszy na rozwój placówki.
2. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów:(zdrowie, ochrona
środowiska, regionalizm itp.).
3. Szacunek dla pracy innego człowieka.
4. Poszanowanie godności człowieka.
5. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.
6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych.

EWALUACJA:

1) zapisy w dokumentacji;
2) kronika, zdjęcia, nagrania video;
3) informacje na stronie internetowej i gazetce przedszkolnej;
Przedszkolowo.pl logo